RSS

ciutadania

HAMSA 16/9/2010

ciutadania

primera avaluació

CIUTADANIA:

Un ciutadà o ciutadana és un membre d’una comunitat política La condició de membre de l’esmentada comunitat es coneix com a ciutadania, i comporta una sèrie de deures i una sèrie de drets, dels quals els més importants són els drets de participació política,

Què és ser un ciutadà?

Un ciutadà es un membre d’una comunitat política. La condició de membre es coneix com a ciutadania i comporta uns deures i uns drets. El drte més important del ciutadà es el dret al vot.

declaració unversal dels drets humans

definició dels drets humans:

Els Drets Humans es defineixen generalment com aquelles llibertats , facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva , humana de garantir-li una vida digna. Aquests drets es posseeixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del paìs o regió en el que habita i de factors com l’estatus, l’ètnia la nacionalitat qualsevol altre circumstància de l’individu en qüestió.

Article 1.

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Sónn dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat. (si entenc)

Article 2.

Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta Declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d’opinió política o d’altra mena, d’origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà  tampoc cap distinció fonamentada en l’estatut polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona tant si es tracta d’un país o territori independent com si està  sota tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania. (no entenc)

Article 3.

Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona. (si entenc).

Article 4.

Cap persona no està  sotmesa a esclavitud o servatge; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes. (si entenc).

Article 5.

Cap persona no serà  sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. (si entenc)

Article 6.

Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica. (si entenc)

Article 7.

Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció sense distincions. Tothom té dret a una mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present Declaració i contra tota provocació a una tal discriminació. (no entenc)

Article 8.

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei. (si entenc)

Article 9.

Ningú no pot ésser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament. (no entenc)

Article 10.

Tota persona té dret, en règim d’igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial el qual decidirà  tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.

Article 11. 1.

Hom presumeix innocent tota persona acusada d’un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d’un procés públic, en el qual totes les garanties necessàries per a la defensa hagin estat assegurades.

11.2.

Ningú no serà  condemnat per accions o per omissions que quan foren comeses no constituíen acte delictiu d’acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no s’imposarà cap pena superior a la que era aplicable quan l’acte delictiu fou comès.

Article 12.

Ningú no serà  objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats contra la seva fama i la seva reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.

Article 13. 1.

Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l’interior d’un Estat.
13. 2.

Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.

Article 14. 1.

En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se’n en d’altres paísos.
14. 2.

Aquest dret no podrà esser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.

Article 15. 1.

Tot individu té dret a una nacionalitat.

15. 2.

Ningú no pot èsser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.

Article 16. 1.

A partir de l’edat núbil, l’home i la dona, sense cap restricció per raò de raça, nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el moment de la seva dissolució.
16. 2.

El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels futurs esposos.
16. 3.

La família és l’element natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la societat i de l’Estat.

Article 17.

Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propietat.

Article 18.

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus.

Article 19.

Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això comporta el dret a no èsser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà  d’expressió i sense consideració de fronteres.

Article 20. 1.

Tota persona té el dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
20.  2.

Ningú no pot èsser obligat a pertànyer a una determinada associació.

Article 21. 1.

Tothom té dret a prendre part en la direccié dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà  de representants elegits lliurement.
21. 2.

Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d’igualtat.
21. 3.

La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que garanteixi la llibertat de vot.

Article 22.

Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la facultat d’obtenir la satisfaccío dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat, per l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país.

Article 23. 1.

Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra l’atur.

23. 2.

Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.

23. 3.

Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social.

23. 4.

Tota persona té dret, unint-se amb d’altres, a fundar sindicats i a afiliar-s’hi per a la defensa dels propis interessos.

Article 24.

Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i de vacances periòdiques pagades.

Article 25. 1.

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduétat, vellesa o en d’altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat.
25. 2.

La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d’ell frueix d’igual protecció social.

Article 26. 1.

Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà  gratuíta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que l’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.

26. 2.

L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d’afavorir la comprensió, la tolerà ncia i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
26. 3.

Els pares tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d’educació de llurs fills.

Article 27. 1.

Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin.
27. 2.

Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de qué sigui autor.

Article 28.

Tota persona té dret que regni en el medi social i en l’internacional un ordre que permeti d’assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta Declaració.

Article 29. 1.

L’individu té uns deures envers la comunitat en la qual només li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.
29. 2.

En l’exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està  sotmés sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l’ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.
29. 3.

Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran èsser exercits contra els fins i els principis de les Nacions Unides.

Article 30.

Cap disposició d’aquesta Declaració no pot èsser interpretada en el sentit que un Estat, un grup o un individu tingui dret a lliurar-se a una activitat o cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i de les llibertats que s’hi enuncien.

Relacions humanes

relacions entre germans

benbolguts amics:

La meva germana és quatre anys més gran que jo.A l’institut no treballa i sempre es fica en

embolics.Fa tan sols un mes que estic en aques centre i hag de suportar que tothom em digui

“Ah, ests la germana de la júlia”. Amb això u diuen tot.M’agradaria poderme canviar de cognoms.

Què m’aconselleu? Yo te a consello que millor no u fasis perque els teus pares no tenen la culpa ja que son el cognoms del teu pare i la teva mare i ames alommillor podrias dir m’agradaria que no ages tingut ala júlia perque es ella la que fa escandol ala escola i alomillor la teva germana maduri i es comporti ve tan de bo que se solusioni el teu proble adeu i cuidat.

Perque i reflexionem?

-alguns germans s’entenen molt bé, però d’altres es barallen o, fins i tot, no es parlen, quin consell

donaries a algù que no s’entén amb el seu germans?val la pena arreglar la situació?

Què es podria fer?

Que pasi lo que pasi amb el teus germans no pasa res totom es baralla pero es reconsilia

val molt la pena perque sou germans

pues dornarvos las ma i perdonarvos que encara os queda molta vida per endavant,

l’amor con a necesitat humana

exercici de de completar

NOIS:

.M’agrada un a noia que ba ala meva escola.

.Penso que las noia airien de ser uan mica menys timides.

.No M’agrada les noies que son molt timides.

.Penso que les noies deuen veure en les nois lo bons que intenten ser.

.penso que tot seria millor si les noies posesin mes de la seva part.

.A la meva familia,els nois no tenen molta importancia.

.El que mes odio de ser noi és ni ser tan tendre com les noies.

.El que mes m’agrada de ser noi es tot.

.Envejo les noies quan son grans i no volen anar a traballar no van perque no estaan abligades pero els homes si.

.Espero que les noies en comprenguin mes perque es creuen que les coses molt facils.

L’amor i lenamorament

Que es l’amor?

El amor es un sentiment propi del genere huma que es carecteritza per buscar unaltra perosona per compratir temps i activitats creant vincles entre ells.

L’enamoramente?

Es cuan es cuan cumensqas una relació el teu servell cuan veus a alguna persona que te agrada puja la norepinefrina i com mes norepinefrina sagrega el servell mes enamorat i mes tagrada quella noia o noia.

Que es la norepinefrina?

Es cuan tagrada un persona i el servell sagrega una doroga anomenada norepinefrina i com mes norepinefrina segregui el teu servell mes enamorat estas i si el servell deixa de sagregar la norepinefrina doran molt de temps aquella persona ya no es agrada.

Activitat

sentiments:

-!No mu puc creure! Que enganyada que em tenia: perplexitat

  • Tinc por.No sé qué serà de mi. Inseguretat
  • Em sento desesperada.Ha estat culpa meva.culpavilitat
  • És un allejament per fi tot ha acabat. Realisme
  • Qoè he fet jo per merèixer això?tistesa
  • Esric furiós amb ells.Ja s’ho torobaran! fúria

les relacions intergeneracionals

como sobre viure amb el pares i mares

1. Pensa en quina és la raó de la discussió. Si no tens arguments per debatre-ho, no continuïs.

– Avegades t’enfades per res.

2. Actua amb calma. No cridis, aquest no és el camí. Val més que facis una llista d’arguments que vulguis tractar.

– Quan l’altra no actua amb calma tu tampoc pots.

3. Prepara’t per dir que et sap greu. Si ho deixes passar, es calma la ràbiai arribarà la discupla. Costa fer-ho, però també et fa crèixer com un adult.

– Si aq uesta tinc raò.

4. Digul’s com et sents i per què et sents així. No divaguis sobre coses generals.

– Però no tot es soluciona així.

5. Vés la gra. No treguis velles baralles. Concreta’t en el problema actual.

– Avegades anant al gra no tot surt com ho esperaves.

6. Recorda que no estàs en possessió de l’única veritat o raó. Quan es conviu amb altres s’ha de saber escoltar totes les parts.

– Però si tens raó i són ells el que volen tenir la raó abaes discutint.

7. Escolta el que et diguin. Intenta entendre les seves raons.

– Es un problema greu per què hi ha de vegades que no vols escoltar el que diu.

8. Prepara’t per arribar a un pacte. Acceptar un compromís.

– Esta bé.

9. Sigues coherent i actua segons el compromís al que has arribat.

– Està bé , per què no sempre es fa el que un es diu.

relacions amb la gent garn

perquè hi reflexionis

Imagina la tev a vida l’any 2060.cuants anys tindràs? Amb qui viuràs? Quines activitats faràs?quins problemes creus que tindràs?

  • a l’any 2060 tindre 65 anys viure amb el meus fills veure la tele i jugar ala petanca problemes doida de vista i de olfacte.

-Enraona amb les persones grans.pregunta’ls per la vida que porten,com senten,comcom veuen els canvis culturals. Escriu una breu redacció sobre el que creus que significa envellir?

Lo que pensa el meu avi:

  • el meu avi diu que la vida cuan et fas gran ya no es la mateixa la joventut davui en dia no et trata molt be sembla una carrega per la societat yo demument porto una vida una mica tanquila encara que em costa camminar i tot aixo peroque com toto ya estem vells el cancias culturals an cambiat molt perque les coses que jo feia servir avans ya casi no es fan servir avanas la teva avia en rentava la rova a ma ara no ia cap persona que la renti a ma nomes ian rentadores i secadore envellir es molt dur i cosata molt perque pensas com eres avans de jove i fort i ple de enrgia i ara nomes este eseprant cuant ens arribi l’hora bueno aixo es tot lo que ma dit el meu avi.

Sòcrates parlant de joves

“Els joves avui en dia són uns tirans. Contradiuen als seus pares, devoren el seu menjar,d’avui en dia estimen el luxe, tenen pèssims modals i l’autoritat, mostren molt poc respecte pels seus superiors i perden el temps anant d’una banda a l’altra, i estan sempre disposats a contradir als seus pares i tiranitzar als seus mestres ”

comentari:

-Doncs el meus avis pensen lo mateix perque cada vegada el joves u tenim mes facils pero es com el seus avis pensaven lo mereix edlls aixo be de genarascio en generaci perque cada vegada contestem mes tenim mes llibertat mes i mes luxos.

Conclució personal:

Dons que la juventut d’avui en dia ans an cabiat molt les coses de cuan a l’epoca dels nostres pares i somo mes moderns i que estem cambiant pero exemple en l’epoca de els meus pares eren cuasi thotom creia en deu i en linfern i ara cuasi thotom no es creient per que les nostres ideas van canbiant i ningu no pot fer res i que nosaltres serem mes antics.

Segona avaluació 26/11/2010

CLASE 9

les drogues

Tabac:

que es una droga?

Es quella cosa de la que et pots quedar penjat que la necesitas i es per exemple lhalcol el tabac etc…

Que es la tolerancia?

Es cuan el teu cos tolera per exemple els medicaments i si els fa servir molt no et faran efecta

Que es la dependencia?

Es cuan el teu cos depen de aquella droga i no pots viure sense ella

Que es el factor de consum?

Es per xemple amb les persones que tajuntes perque si as estat adict a la eroina amb uns amics i si tas curat i tornas amb ells tornaras a ser adicti unaltre vegade.

Diferencies entre drogues legals i ilegals:

las legals son per exemple el tabac i lalchol i les no legalas les k estan prhibidas son la mariguana,la cocaina, la eroina…

diferencia entre drogues tobes i drogues dures:

les tobes son les que son de menor efgecte i les dures son de major efecte

Caracteristiques de…

llocs on s’obté aquesta droga:

per exempla alguns amics dels teus amics que la porten i se la benen a els teus amics i timbiten a prentala

importancia de…per l’economia del país

afectes que provoca la/el…

proboca transtorns celebrals i que necesitas a quella dorga pots a arribar a maltratar ala teva familia per acunseguir aquella droga i als teus fills i arribas a tenir transtorns celebrals.

DEMOCRÀCIA

LLEIS:

Es lo que mante el poble en segulatita peque per exemple si no i aguyes una llei que digui que el nen manors de 16 anys an de estudiar obligatoriament doncs els nens es pasarian toto el dia sense anar al escola etc.

LEGISLATIU:

Son aquells que tenen el poder de fer les lleis i que estan en el parlament.

PARLAMENT:

Es on estan els que fan els lleis….·.

EXECUTIU:

Es el que obliga el compliment de les lleis per exeple vigila es policias vigila que el nois vagin a l’escola etc

JUTGES:

Es el que castigs cuan sa de castigar el que diu si aquet te rao i si no la te i tambe a vegadas es el que divorcia.

VIGENCIA:

Que a de ser una llei actual perque si es una llei antigua doncs no serveix

CONSTITUCIÓ:

Es en el llibre en el que posa totes les lleis

LA POLITICA I EL BE COMU

1- Que es lestat de las autonimias ?

L’estat de la autonomia és la llibertat de les comunitats auntònomes perque facin les seves porpies lleís.

2-cuantes autonomies que hi ha a l’estat espanyol?

-Hi han 19 comunitats autònomes:

-Galicia

-Asturies

-Cantabria

-Euscadi

-Navarra

-Catalunya

-La rioja

-Aragó

-Castillai lleó

-Madrid

-Extramadura

-Valencia

Castlla la mancha

-Andalucía

-Murcia

-Ceuta

-Melilla

-Illes canaries

-Illes balears

3-quina es la composició actual del partlament de catalunya,quins partits politics hi ha i cuants diputats hi h aa cada política?

G. P. de Convergència i Unió

G. P. Socialista

G. P. del Partit Popular de Catalunya

G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Subgrup Parlamentari de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía

EL CONSUM RESPONSABLE

-Feu un presuposr de les necessitas d’una famìlia de 5 membres en un mes:

Distribució

El que crec

Real

Butano

45

43

Coses per la casa

65

39

Roba

265

321

Alimentació

500

568

llum

68

45

internet

39

39

oci

39

40

benzina

100

120

Alquiler

500

500

seguro

60

93

Escola

20

15

medicaments

54

47

Total

1655

1870

-El salari mínim interprofessional a l’any es de 640,01 euros al mes.

– per fabricas un ordinador de taula es necesitan 1500 L d’aiga.

Els animal

decleració universal dels drets dels animals

Article.1r

Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l’existència.

Article.2n

A)Tot animal té dret al respecte.
B)L’ésser humà, com espècie animal, no té dret d’exterminar o explotar altres animals, ni violar aquest dret. L’ésser humà té l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals.
C)Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser humà.

Article.3r

A)Cap animal serà sotmès a mals tractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals.
B)En cas que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta ha de ser instantània, sense dolor i no ha de generar angoixa.

Article.4t

A)S’estableix el dret a la llibertat dels animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, i a viure en el seu medi natural, ja sigui terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir el seu cicle natural de vida.

B)Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a aquest dret.

Article.5

A)Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn humà, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie.

B) Tota modificació d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per l’home amb finalitats mercantils, és contrària al susdit dret.

Article.6

A)Tot animal que l’home hagi acollit com a company té dret  que la duració de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.

B)L’abandonament d’un animal és un acte de crueltat i degradant.

Article.7è

Tot animal de treball té dret a gaudir d’un límit en el temps i la intensitat del seu treball i a una alimentació adequada i al repòs.

Article.8è

A) Es condemna tota experimentació científica amb animals que impliqui un patiment, tant físic com psicològic, puix que el patiment és totalment incompatible amb els drets de l’animal, ja es tracti d’experiments mèdics, científics, comercials o de qualsevol naturalesa.
B) Han de ser utilitzades i desenvolupades tècniques alternatives a l’experimentació animal.

Article.9è

Quan un animal és criat per a l’alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat sense que res no li produeixi ansietat o dolor.

Article.10è

A) Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà.

B) Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal.

Article.11è

Tot acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir un biocidi.

Article.12è

A) Tot acte que provoqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir , un crim contra l’espècie.
B) La contaminació i la destrucció de l’ambient natural conduiran cap al genocidi.

Article.13è

A)Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.

B)Les escenes de violència en què els animals són víctimes han de ser prohibides en el cinema i la TV, a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra els drets dels animals.

Article.14è

A)Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental.

B)Els drets de l’animal han de ser defensats per la llei

Mantener un animal en dependencia es erróneo

Dependéncia no es más que otra forma de falta de libertad que algunas personas imponen a sus animals de compañía a cambio de afecto y entretenemiento.

Estos animales dependen del hombre para comer, en estado de libertad, raramente mostrarían espontáneamente afecto. La demostración de afecto a cambio de comida ha sido inflingida en los animales. Ellos, al igual que las personas tienen derecho a ser protegidos de ésto. Cuando la gente (niños y adultos) buscan afecto, es mejor y más honesto encontrarlo en sus semejantes. Buscar afecto en animales es particularmente erróneo en el caso de animales en jaulas. Por supuesto no incluye a perros y gatos que llevan centenas de años acostumbrados al hombre. Los animales salvajes son mayoritariamente los que deberíamos dejar en paz. Ningún animal debería verse forzado a desplegar un comportamiento anti-natural o ser obligado a cormportarse de manera natural por razones económicas ó ganancias inmateriales.

Dilema similar se aplica a la ayuda mental para con los humanos. Los trabajadores sociales cuyos ayuntamientos no ayudan realmente a sus clientes, sino por el contrario los hacen dependientes de cierta manera a esa ayuda. Esos trabajadores sociales les ayudan a salir de la paella para echarlos al fuego.

Algo así ocurre con la gente que captura un animal y lo hace dependiente a sus cuidados negandole la posibilidad de cuidarse por sí mismo.

La gente debería pensar cuidadosamente porqué quiere tener animales ¿es que hay un deseo escondido por adueñarse de su atención? ¿no podría satisfacerse éste deseo de otra forma?

Las personas que afirman recibir más afecto de los animales que de las personas probablemente exigen más a los animales de lo que ellos mismos pueden ofrecer a ambos. Estas personas no están equilibradas y están escatimando a los demás. Es más difícil dejar a una persona ser libre que a un animal; lo único que se necesita para ello es dejar al animal en su habitat natural. Para un humano es lo contrario. Lo más hermoso que el amor puede ofrecernos es la libertad.

La siguiente sección habla del amor humano « el amor es como un pájaro en el cielo » (publicación Osho). Ilustra el porqué no deberíamos encerrar a los animales.

El amor ofrece libertad. El amor que no ofrece ésta libertad, no es amor.

Amor no es poder. ¿Cómo se puede dominar a un ser amado? ¿cómo se le puede hacer dependiente y seguir amándole ? Lo que ocurre en el mundo en nombre del amor es otra cosa distinta : deseo de poder, querer controlar a otros. Por su puesto la independencia es inadmisible. Uno hace lo posible por hacer al semejante idéntico a uno mismo. Se tiene miedo a la libertad de la otra persona porque la libertad está fuera de control y es inpredecible.

……………………

El susodicho amor intenta sofocar la libertad en todas sus formas y tan pronto es destruida el amor muere. El amor es muy frágil, como una rosa. Debes permitirle bailar bajo la lluvia, bajo el viento, bajo el sol.

El amor es cómo un pájaro en el cielo y su libertad ocupa todo ese cielo. Podemos atrapar al pájaro y meterlo en una magnifica jaula dorada y aparenta ser el mismo pájaro que volaba y tenía el cielo para sí mismo. Pero solo lo parece ; lo hemos matado. Hemos recortado sus alas. Le hemos robado su espácio. A los pájaros no les importa el oro – no importa lo bonita que sea su jaula, sigue siendo una carcel.

Esto es lo que hacemos con nuestro amor, creamos jaulas doradas. Tenemos miedo ya que el cielo es infinito. Hay miedo a que el pájaro no vuelva. Para controlarlo hay que encarcelarlo, y el amor se convierte en una prisión. El amor se convierte en matrimonio. Amor es un pájaro en el cielo ; matrimonio es un pájaro enjaulado. Y por supuesto el pájaro no te perdona nunca. Se ha destruido su belleza, alegría y libertad. Hemos destruído su espíritu – ahora no es más que una imitación muerta. Pero nos hemos asegurado de una cosa: no puede escapar. Siempre sera nuestro, mañana y pasado mañana.

Los amantes siempre sienten miedo. Se tiene miedo a que el amor venga como una brisa. No puedes fabricarlo, viene por sí solo. Pero cualquier cosa que viene por si sola tambien puede dejarte por sí sola. Es un fenómeno natural. Cuando el amor llega, las flores crecen dentro de tí, una canción surge en el corazón, el deseo de bailar pero, con cierto reparo. ¿Qué ocurrirá si esta brisa que te ha llegado –fresca y aromática- te deja mañana? ……

Porque uno no es el filo de la existencia y la brisa solo es huesped, se queda el tiempo que le apetece y puede dejarnos en cualquier momento. Esto provoca miedo en las personas y se vuelven posesivas. Las ventanas y puertas se cierran para mantener la brisa en su interior, pero la brisa no será la misma. Su frescor no es el mismo, su fragancia se ha perdido – muy pronto se convierte en desagradable. Necesita libertad y se la hemos negado, lo que queda está muerto.

Veanse tambien nuestros artículos sobre ‘tener mascotas’.

autor Bert Stoop

-opinio:

jo penso que mots animals no aurian de estar como animal de companyia perque per exmple ells depenen de tu en tot i si algun dia es perden o alguna cosa es poden morir perque no estan gents entrenats i hi ha alguns animal que els seus amos no el deixen surtir gens i axo tambe afecto molt al pobre animal perque no te llibertat si una persona no espot kedar en una habitació tanca doncs un animal no a destar ampresonat a casa sempre.

Anuncios
 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: